Frivilligt skatteskyldig för moms

Stämmer det att hyrestiden måste vara minst ett år för att bli frivilligt skattskyldig för moms? Vad gäller vid uthyrning för kortare tid?

Skriven av Magnus Hagevi, DLA Nordic KB 2016-01-15 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Artikelbild

Magnus Hagevi, DLA Nordic KB
Bild: DLA Nordic KB


Försäljning, uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är generellt undantaget från moms. En fastighetsägare kan dock välja att bli skattskyldig för moms för uthyrning av lokaler om vissa förutsättningar är uppfyllda, så kallad frivillig skattskyldighet. Syftet med den frivilliga skattskyldigheten är att undvika kumulativa effekter när en lokal används i en momspliktig verksamhet. Om fastighetsägaren väljer att bli momsskyldig för upplåtelsen blir det neutralt mellan skattskyldiga som bedriver verksamhet i egna lokaler respektive i hyrda lokaler.

För frivillig skattskyldighet gäller, kortfattat, följande förutsättningar.
  • Hyresgästen ska använda lokalen stadigvarande i en verksamhet som medför skattskyldighet. Av lagens förarbeten framgår att syftet med att fastigheten ska användas stadigvarande är att förhindra ideliga ändringar av skattskyldigheten.
  • Uthyrningen sker till staten eller till en kommun. För frivillig skattskyldighet i dessa fall räcker det att hyresgästen använder lokalen stadigvarande i sin verksamhet. Det finns alltså inget krav att verksamheten som bedrivs medför skattskyldighet för moms.
  • Uthyrningen får inte avse stadigvarande bostad.

Hellre kort uthyrning än tom lokal


Skatteverkets praxis är att bedömningen av om uthyrningen sker för stadigvarande användning eller inte ska göras med utgångspunkt i hyresavtalet. Skatteverket anser att det är fråga om stadigvarande användning vid sådana hyresavtal som gäller för en bestämd tid av minst ett år. Detsamma gäller enligt Skatteverket sådana hyresavtal för obestämd tid som avses i 12 kap. jordabalken. Vidare anser Skatteverket att villkoret är uppfyllt för sådana hyresförhållanden som varat under minst ett år även om hyrestiden i avtalet är kortare men där avtalet förlängs automatiskt vid utebliven uppsägning. Det godtas normalt också att en hyresvärd väljer att hyra ut en lokal tillfälligt till ett företag som bedriver skattepliktig verksamhet i stället för att låta den stå tom mellan två hyresgäster.

DLA Nordic KB


DLA Nordic KB är en affärsjuridisk full­service­byrå som tillhanda­håller rådgivning inom alla delar av affärs­juridiken, lokalt som internationellt. På kontoret i Stockholm arbetar 125 personer, varav 85 jurister. Byrån är medlem i DLA Piper Group, en av världens största advokatallianser med över 5 000 jurister i över 40 länder i Europa, USA, Asien, Mellanöstern, Afrika, och Australien.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom nyligen prövat kriteriet "stadigvarande användning". Domen innebär att frivillig skattskyldighet ska medges i större omfattning än enligt Skatteverkets hittills­varande praxis.

Omständigheterna var i korthet följande. Ett fastighetsbolag avsåg att hyra ut lokaler att användas som så kallade pop-up-butiker. Pop-up-butiker är butiks­lokaler för tillfällig försäljning av varor. Affärskonceptet är att hyresgästen under en begränsad tid vill väcka uppmärksamhet och öka kundintresset för ­varorna och varumärket. Uthyrningen kan pågå någon vecka eller några månader. Målet avsåg två lokaler där den ena lokalen sedan tidigare omfattades av frivillig skattskyldighet medan den andra lokalen inte gjorde det.

Fastighetsägarens avsikt


HFD ansåg att det väsentliga är fastighetsägarens avsikt att lokalerna ska användas i en skattepliktig verksamhet. Detta har enligt HFD stöd i lagens förarbeten. Avsikten i det prövade fallet var att under en längre tid hyra ut lokalerna till företag som bedriver skattepliktig verksamhet. Därmed skulle lokalerna anses upplåtna för stadigvarande användning. Användningen ansågs alltså stadigvarande oavsett att varje enskilt hyresförhållande är kortvarigt.
"Det avgörande är avsikten med den framtida uthyrningen."
I det aktuella fallet var det en av lokalerna som inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet. Det ska alltså inte spela någon roll om lokalen tidigare har omfattats av frivillig skattskyldighet eller ej. Det avgörande är avsikten med den framtida uthyrningen.

Skatteverkets hittillsvarande uppfattning om viss hyres­tid som en förutsättning för frivillig skattskyldighet är inte förenlig med HFD:s dom. När detta skrivs har Skatteverket inte kommit ut med något nytt rättsligt ställningstagande eller annan kommentar till HFD:s dom. Men domen innebär rimligtvis att Skatteverket måste ändra sin uppfattning.

Målet gällde uthyrning av pop-up-butiker. Men HFD:s dom har betydelse även för andra typer av korttidsuthyrning till hyresgäster som är momspliktiga. Exempelvis kontorshotell och andra lokaler som används tillfälligt av företag.

Kan få avdrag


Fördelen för fastighetsägaren att bli frivilligt skattskyldig är givetvis att denne kan få avdrag för ingående moms på investeringar i lokalen och för löpande driftskostnader. Fastighetsägare med någon form av korttidsuthyrning till företag kan alltså dra nytta av HFD:s nya praxis.

Fler juridikartiklar


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration