Vilka regler gäller i soprummet?

FRÅGA: Vi har kastat några uttjänta datorer i hyresvärdens soprum. Trots att vi enligt hyresavtalet har rätt att nyttja det soprum som hyresvärden tillhandahåller har vi fått en faktura för nedskräpning från hyresvärden. Måste vi betala denna faktura?

Skriven av Åsa Nyqvist, advokat, Lindahl 2015-05-01 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

Åsa Nyqvist, advokat, Lindahl
Bild: LindahlSvar: Ett lokalhyresavtal innehåller oftast en bestämmelse som reglerar hanteringen av, och ansvaret för, hyresgästens avfall som är kopplat till den verksamhet som bedrivs i lokalen. Med tanke på att kraven på källsortering och återvinning har fått allt större aktualitet i vårt samhälle är det viktigt att se till att frågorna om avfallshantering och nyttjande av eventuella soputrymmen som hyresvärden tillhandahåller klart och tydligt regleras i hyresavtalet.

Man kan tänka sig flera olika varianter på sådana regleringar, av vilka några kommer att beskrivas nedan. Enbart det faktum att hyresgästen har rätt att nyttja ett soprum som hyres­värden tillhandahåller innebär inte att hyresgästen kan placera avfall i soprummet utan att se till att det också forslas bort.

Regleras i hyresavtalet


Som grundprincip gäller att den som skapar avfall också har ansvar för det och är den som ska se till att det hanteras på ett godtagbart sätt. När det gäller det avfall som kommer från lokalhyresgästens verksamhet regleras detta som sagt normalt i hyresavtalet. Sådana avtalsregleringar kan utformas på olika sätt, angående till exempel tillhandahållande av utrymme för lagring av avfall, ansvar för borttransport av avfall och särskilt ansvar för specifika avfallsfraktioner.

Parterna kan i hyresavtalet komma överens om att hanteringen av avfall som kommer från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen i sin helhet åligger hyresvärden och att kostnaden därför ingår i hyran. En sådan reglering innebär att hyresvärden på egen bekostnad ska dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna med borttransport av avfallet.

Denna avtalskonstruktion kompletteras ofta med en särskild överenskommelse om att hyresgästen, trots att avfallshanteringen ingår i hyran, ansvarar för vissa specificerade avfallsfraktioner. När hyresvärden på detta sätt ansvarar för såväl lagring som borttransport av avfall är hyresgästen som huvudregel skyldig att utan någon särskild ersättning följa hyresvärdens anvisningar från tid till annan om källsortering och återvinning.
Artikelbild

Diskutera procentandelen


En alternativ reglering i hyresavtalet är att hyresvärden tillhandahåller lagringsutrymme för avfallet och ombesörjer samordnad borttransport av avfall från flera hyres­gästers verksamhet i fastigheten men att hyresgästen som ett tillägg till hyran till hyresvärden ska betala ersättning för sin andel av kostnaden för borttransporten.

Det är i dessa fall viktigt att parterna noggrant diskuterar hur stor procentandel av den totala kostnaden för borttransporten som ska anses komma från hyresgästens verksamhet. Den procentsats parterna kommer fram till förs lämpligen in i hyresavtalet. På så sätt vet hyresgästen redan på förhand hur stort hyrestillägget kommer att bli.

Parterna kan vidare komma överens om att hyresgästen ska ansvara för och bekosta borttransport av avfall som kommer från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. I dessa fall får hyresgästen ofta förbinda sig att teckna kontrakt med en renhållningsentreprenör om bortforsling av avfallet.

Även om det med denna reglering är hyresgästen som ansvarar för själva borttransporten av avfallet är det i många fall så att hyresvärden tillhandahåller lämpligt utrymme för lagring av avfallet i avvaktan på borttransport. Sådant utrymme kan till exempel vara soprummet i hyresvärdens fastighet. Hyresavtalet innehåller i dessa fall en skyldighet för hyresvärden att tillhandahålla utrymmet och en motsvarande rättighet för hyresgästen att nyttja det.

Inom skälig tid


Denna hyresgästens rättighet innebär dock inte att hyresgästen får slutligt placera exempelvis hushållsavfall, uttjänta datorer eller grovsopor i det utrymme som tillhandahålls av hyresvärden. Hyresgästen är ju enligt hyresavtalet skyldig att forsla bort sitt avfall och måste då göra så inom skälig tid efter det att avfallet placerats i det aktuella utrymmet.

Svaret på den inledande frågan beror ytterst på vad hyresavtalet säger i berört avseende. Om hyresavtalet lägger skyldigheten att tillhandahålla lämpligt utrymme för lagring av avfall på hyresvärden och skyldigheten att forsla bort avfallet på hyresgästen, innebär rätten att nyttja det aktuella utrymmet endast en temporär lösning för hyresgästen.

Hyresgästen bör enligt min mening i normalfallet se till att avfallet transporteras bort i vart fall inom en vecka från det att avfallet placerades i soprummet. Skulle borttransporten av någon anledning dröja längre än så kan det vara en god idé att meddela hyresvärden detta.

Fler artiklar om juridik!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration