Röster om Borås: "Det är en stad som verkligen är på väg framåt"

Tre röster om fastighetsmarknaden i Borås

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-08-04 | Hyresanalys

Dela på linkedIn

Johanna Almlund, näringspolitiskt ansvarig, Fastig­hetsägarna i Borås


Hur är det allmänna näringslivsklimatet för fastighetsföretagare i Borås?

– Det är relativt bra klimat för fastighetsägare i Borås. Borås var enligt en av våra undersökningar under förra året en av få kommuner där fastighetsföretagarklimatet hade förbättrats.
Artikelbild

Johanna Almlund
Bild: Fastig­hetsägarna


Vilka är de viktigaste frågorna ni på Fastighets­ägarna arbetar med i Borås just nu?

– Samverkan är en viktig faktor för en god stadsutveckling och för ett gott fastighetsföretagarklimat, och det är något som Borås som stad har blivit mycket bra på de senaste åren. Därför är det också något vi fortsätter att jobba med. Handel, kommun och fastighetsägare bör jobba tillsammans för en bättre stad och ett bättre näringsliv.

Vad borde Borås stad göra för att utveckla stadens fastighetsmarknad?

– Borås är en väldigt spännande stad att verka i just nu, och det är en positiv utveckling. Men exempelvis genom förtätning av innerstaden får man ett mer levande centrum vilket alla tjänar på. Viktiga förutsättningar för detta är förenklade bygg- och planprocesser och att helt enkelt göra det enklare och snabbare att bygga.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i staden?

– Förutsättningarna att bedriva lönsam fastighetsverksamhet i kommunen är goda, men på det område de flesta fastighetsägare anser att det faktiskt finns förbättringspotential så är det att fortsätta förbättra omständigheter som gör att konkurrensen med allmännyttan sker på lika villkor. Vi har redan ett gott samarbete kring detta i dag.

– Dessutom är logistik och infrastruktur viktigt för att Borås ska kunna behålla sin attraktionskraft och dessutom fortsätta att utvecklas positivt. Något vi ­jobbar med är att försöka få Hyresgästföreningen att öppna upp angående en långsiktigt hållbar hyressättning.

Erik Williamson, förvaltningschef, Harry Sjögren AB i Borås


Harry Sjögren är det största renodlade kommersiella fastighetsbolaget i Borås med fastighetsbestånd på cirka 105 000 kvadratmeter. Hur ser efterfrågan på stadens lokalmarknad ut just nu?

– Borås är inne i ett expansivt skede, det är stor efterfrågan inom logistik, men vi har även en ökad efter­frågan på bra och ändamålsenliga kontorslokaler.
Artikelbild

Erik Williamson
Bild: Harry Sjögren


Ni har logistikfastigheter på Viared och runt omkring centrala Borås samt ett flertal butiks- och kontorsfastigheter i citykärnan. Var har ni lediga lokaler just nu?

– För närvarande har vi några mindre kontorslokaler lediga i centrum samt någon större kontorslokal i fastig­heten som ligger närmast den kommande kongressanläggningen.

– När det gäller butiks- och logistik­ytor är allt uthyrt.

Några intressanta projekt som ni arbetar med för tillfället?

– Vi har inte några större projekt som pågår nu men vi utvecklar vårt bestånd på Viared. Vi bygger också nya lokaler för Högskolans studentkår. I övrigt pågår mindre ombyggnader av butiks- och kontorslokaler i vårt fastighetsbestånd.

Hur är Borås kommun att verka i som fastighetsföretagare?

– Det finns ett bra samarbetsklimat och bra nätverk mellan stadens politiker, tjänstemän och näringsliv som bidrar till stadens positiva utveckling.

– Däremot när det gäller hantering av markförvärv, bygglovsfrågor och tillståndsfrågor där vi som fastighetsägare blir involverade så finns det stora utvecklingsmöjligheter för Borås stad. Här finns ett starkt behov av en bättre hantering av olika ärenden.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i staden?

– Förutom en stark expansion på Viared industriområde så tror jag att vi måste skapa fler och bättre ytor för handel i city samt skapa förutsättningar för fler boende i vår stadskärna.

Joachim Hult, chef region Väst på Hemsö


Ni äger ett tiotal vård- och skolfastigheter i Borås. Hur beskriver du efterfrågan för närvarande?
Artikelbild

Joachim Hult
Bild: Hemsö


– Det är god efterfrågan på lokaler i Borås. Vårt stora fokus ligger nu på att utveckla den gamla Vårdskolan, som vi vill göra till ett utbildningscentrum med flera olika aktörer. Borås stad har kontrakt för stora delar av fastig­heten fram till halvårsskiftet 2016. Just nu använder de skolan som evakueringslokaler medan Bodaskolan byggs om. Utvecklingsarbetet går framåt. Vi har precis tecknat avtal med en kommunal förskola som kommer att öppna här till våren, vilket vi är väldigt nöjda med.

Var har ni annars lediga lokaler i staden?

– Vi har en skolfastighet på Göta, cirka 3 000 kvadratmeter som är vakant sedan JB-konkursen. Vi har intressenter men har inte kommit fram till något än.

Hur ser du på Borås som näringslivsstad?

– Det är en intressant marknad och en stad som verkligen är på väg framåt. Utvecklingen av Viared är imponerande, det ska också bli intressant att följa stadsutvecklingen på Regementet. Götalandsbanan och hur den ska dras är en viktig fråga för staden, och när höghastighetsbanan är på plats innebär den ett enormt lyft för Borås. Kommunikationerna är väldigt viktiga, redan i dag är ju Göteborg-Borås en av de största pendlingssträckningarna i landet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration