Fastighetsjuristen svarar - Mitt lager har förstörts

Jag driver en klädbutik. Butiks­lokalen har ett utrymme inåt gården som jag använder som lager. För en tid sedan upptäckte jag råttspillning i den delen som används som lager. Vid närmare undersökning visar det sig att en betydande del av mitt varulager blivit totalförstört av råttor och därmed fått slängas. Försäkringsbolaget säger att skada som uppkommer genom skadedjur inte täcks av försäkringen. Kan jag ställa hyresvärden till ansvar för den uppkomna ekonomiska skadan?

Skriven av Björn Sahlin 2018-11-28 | Juridik

Dela på linkedIn

Artikelbild

I jordabalken (Hyreslagen) finns regler som medför att en hyresgäst har rätt till ersättning som denne drabbas av till följd av brister i lokalen. Dessa bestämmelser är komplicerade att tillämpa så jag rekommenderar dig att kontakta en på hyresrättens område kunnig jurist.

Du har bevisbördan


Förutsättningen är att det måste finnas en brist i lokalen som gör att den medfört att råttorna kommit in i lokalen och där orsakat skadan.

Då jag utgår ifrån att du hyrt lokalen i befintligt skick, så får du inte heller ha känt till eller kunnat upptäcka bristen vid avtalstillfället genom vanlig uppmärksamhet.

Det är du som hyresgäst som har bevisbördan för att det föreligger en brist i lokalen. Vad gäller råttors förekomst i lokaler har dessa i flera fall kommit in genom ett trasigt avloppsrörsystem i anslutning till lokalerna. Detta trasiga rörsystem utgör då bristen i lokalen. Härtill kommer att du har bevisbördan för att det föreligger ett direkt samband mellan de trasiga rören och att varulagret blivit skadat.

Är avloppssystemet som är anslutet till lokalen i trasigt och i bristfälligt skick och om det finns spår av råttor den vägen in i lokalen, är sannolikheten stor att du kan bevisa att det föreligger en brist. Skada finns det om det är klarlagt att råttor förstört ditt varulager av kläder. Även orsakssambandet mellan dessa företeelser är ganska uppenbart.

Oaktsam eller inte


Har man kommit hit finns det ytterligare en förutsättning som måste vara uppfylld för att fastighetsägaren skall bli ersättningsskyldig.

Det måste vara klarlagt att fastighetsägaren varit oaktsam. Här råder dock omvänd bevisbörda och fastighetsägaren har att bevisa att denne inte varit oaktsam.

När kan man då säga att din fastighetsägare varit försumlig och du blir berättigad till ersättning för skada?

Detta är en besvärlig bedömning men man kan utgå från två situationer.

- Den ena är när fastighetsägaren känt till bristen utan att åtgärda den.

- Den andra om när fastighetsägaren genom erforderlig tillsyn hade bort upptäcka bristen.

Föreligger någon av dessa två ovan beskrivna situationer eller omständigheter ligger det nära till hands att fastighetsägaren blir ersättningsskyldig. Fastighetsägare har i båda situationerna svårt att bevisa att han inte varit oaktsam.

Som jag nämnde i inledningen så är det alltid besvärliga bedömningar när det gäller ersättning på grund av brister i lokaler, inte bara i detta fall. Kontakta därför en kunnig jurist för professionellt biträde.

Björn Sahlin, Advokatfirman Wåhlin


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration